Ғылыми журналдар

Ғылыми журналдар

Халықаралық білім беру корпорациясы «ҚазБСҚА Хабаршысы» және «Transactions of KAU» атты екі ғылыми журналдар шығарады.

Сіздерді журналдарымыздың беттерінде ғылыми мақалалар жариялауға шақырамыз.

Тілдері: қазақ, орыс, ағылшын.

Мақалалар мен ілеспе құжаттар мына мекен-жай бойынша қабылданады:
050043, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Рысқұлбеков к-сі, 28
Тел. / факс: +7 (727) 220-81-03, каб. 207
е-mail: nauka_kazgasa@mail.ru

ҚазБСҚА хабаршысы

Transactions of KAU

«ҚазБСҚА хабаршысы» журналы

«Қазақ бас сәулет-құрылыс академиясының жаршысы» журналы – сәулетшілерге, дизайнерлерге, инженерлерге, жобалаушыларға, технологтарға, өнертанушыларға арналған ғылыми-техникалық және ғылыми-әдістемелік басылым.

Бастапқыда журнал «Қазақ мемлекеттік сәулет-құрылыс академиясының хабаршысы» деген атпен жарық көрді. 2001 жылы журналдың атауы «Қазақ бас сәулет-құрылыс академиясының хабаршысы» болып өзгертілді.

Мақалаларды қабылдау – жыл бойы
Жарияланым тілі – қазақ, орыс, ағылшын

Журнал Қазақстан Республикасының Ақпарат және қоғамдық келісім министрлігінде тіркелген. Куәлік №1438-Ж 14.08.2000 ж.
ISSN 1680-080X (print), ISSN 2788-6948 (online)
Журнал «Қазақстандық дәйексөз қоры» дерекқорына енгізілген

Журналдың құрылтайшысы – «Халықаралық білім беру корпорациясы»ЖШС
050043, Қазақстан Республикасы,
Алматы қ., Қ. Рысқұлбеков к-сі, 28

Мақаланы онлайн режимде беру үшін батырмасын басыңыз
Мақалаларды қалай ұсыну керектігін білу үшін Авторлардың нұсқаулығын қараңыз. Егер сізге қосымша ақпарат немесе көмек қажет болса, біздің қолдау орталығына кіріңіз

«Қазақ бас сәулет-құрылыс академиясының жаршысы» журналы 2021 жылдан бастап ашық қолжетімділікпен электронды онлайн-басылым ретінде шығады
 • Сәулет-құрылыс, инженерлік ғылым мен практиканы қазіргі жағдайда дамыту ; ;
 • Сәулет-құрылыс саласында ғылыми, практикалық, білім беру білімдерін шоғырландыру мүмкіндігін қамтамасыз ету және әртүрлі елдердің аралас салаларының, ғылыми мектептерінің өкілдері арасында ақпарат алмасу үшін алаң қалыптастыру;
 • Зерттеу нәтижелерін ғылыми қызметкерлерге, тәжірибеші мамандарға, білім беру мекемелерінің профессорлық-оқытушылық құрамына, докторанттарға, магистранттарға, студенттерге жариялауға мүмкіндік беру.
 •  
 • Сәулет
 • Қала құрылысы
 • Ғимараттар мен құрылыстарды қалпына келтіру және қайта жаңарту
 • Сәулет тарихы
 • Дизайн (сәулеттік орта, интерьер, графикалық, телевизиялық, өнеркәсіптік, киім)
 • Құрылыс өндірісінің технологиясы және ұйымдастырылуы
 • Ғимараттар мен құрылыстарды есептеу және жобалау
 • Энергия тиімді жобалау және құрылыс
 • Көлік құрылысы
 • Құрылыс материалдары мен конструкциялары
 • Геодезия және картография, жерге орналастыру және кадастр
 • Құрылыс экономикасы
 • Сәулет және құрылыс экологиясы
 • Сәулет, құрылыс, құрылыс материалдары, бұйымдары мен құрастырмалары өндірісіндегі инновациялық технологиялар
 • Сәулет, құрылыс, дизайндағы Ақпараттық технологиялар
 • Техникалық білім берудегі жаратылыстану және гуманитарлық ғылымдар
 •  

Банк деректемелері:
«Халықаралық білім беру корпорациясы» ЖШС
050043, Алматы қаласы, Рысқұлбеков көшесі, 28
БСН 090540001011
«Қазақстан Халық Банкі»АҚ
БСК HSBKKZKX
KZ656010131000179002 (KZT)
KZ986018771000116381 (USD)
Кбе 17
Төлем коды 9
Төлем мақсатының коды 861

«ҚазБСҚА хабаршысы» журналының мұрағаты

«Transactions of KAU» ғылыми журналы

«Transactions of KAU» ғылыми журналы ҚАУ баспа басылымы болып табылады және ISSN халықаралық ғылыми жарияланымдар тізіліміне енгізілген. Жинақ 2000 жылы құрылған және жаратылыстану, техникалық, экономикалық және гуманитарлық ғылымдар саласындағы іргелі және қолданбалы зерттеулердің өзекті мәселелері бойынша ғылыми жұмыстарды жариялайды. «Transactions of KAU» ғылыми журналы Францияда тіркелу негізінде әрекет етеді: ISSN-1563 – 1818; ISBN– 9965 – 9308 – 3 – X. Журнал жылына кемінде 4 Нөмір кезеңділігімен, таралымы кемінде 300 дана баспа нысанында шығарылады. Журналдағы мақала қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде ұсынылуы мүмкін. Әр журналдың мерзімділігі-үш айда 1 рет. Мақала материалдары редколлегияға түсуіне қарай тіркеу журналында қатаң тіркеледі. – 1818; ISBN – 9965 – 9308 – 3 – X. Журнал издается в печатной форме с периодичностью не менее 4 номеров в год, тираж не менее 300 экземпляров. Статья в журнал может быть представлена на казахском, русском и английском языках. Периодичность каждого журнала – 1 раз в три месяца. Материалы статей строго регистрируются в журнале регистрации по мере поступления в редколлегию.

 • Ғылыми ынтымақтастық саласындағы байланыстарды кеңейту;
 • Журнал ғылыми ақпаратпен алмасу арнасы ретінде қызмет ету;
 • Ғалымдарға өз жұмысының нәтижелерін ғылыми қоғамдастыққа ұсынуға мүмкіндік беру.
 • Экономикалық ғылымдар;
 • Гуманитарлық ғылымдар;
 • Жаратылыстану ғылымдары;
 • Техникалық ғылымдар.

Банк деректемелері:
«Халықаралық білім беру корпорациясы» ЖШС
050043, Алматы қаласы, Рысқұлбеков көшесі, 28
БСН 090540001011
«Қазақстан Халық Банкі»АҚ
БСК HSBKKZKX
KZ656010131000179002 (KZT)
KZ986018771000116381 (USD)
Кбе 17
Төлем коды 9
Төлем мақсатының коды 861
Код платежа 9
Код платежного назначения 861

«Transactions of KAU» журналының мұрағаты