ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР КАТАЛОГЫ

Элективті пәндер – бейіндік оқытуды дараландыруды тереңдетуге ықпал ететін бейіннің құрамына кіретін пәндер

Элективті пәндер каталогы (ары қарай ЭПК)

Элективті пәндер каталогы (ары қарай ЭПК) бұл таңдау компонентіне кіретін барлық пәндердің жүйеленген аннотацияланған тізімі.

ЭПК құрастыру кезінде ғылымның, практиканың даму үрдістері, нарықтың қажеттіліктері және университеттің білім беру қызметтерін тұтынушылардың сұраныстары ескерілуі тиіс.

Білім беру бағдарламаларының ЭПК мынадай талаптарға сәйкес әзірленуі тиіс:

элективті пәндер білім алушылардың мемлекеттік органдар айқындаған кәсіби құзыреттерді меңгеру қажеттілігіне сәйкес айқындалады;

элективті пәндерді оқу тәртібі академиялық өзара байланыс логикасына және пәндерді оқу дәйектілігіне сәйкес, яғни пререквизиттер мен постреквизиттерді көрсете отырып жүзеге асырылады;

элективті пәндер кредиттердің санын көрсете отырып, қысқаша мазмұны бар үлгілік оқу жоспарының циклдері бойынша ұсынылған;

элективті курстар алдыңғы пәндерді көрсете отырып, белгілі бір табиғи траекториялар түрінде ұсынылуы тиіс, олардың құралдарын меңгеруі мыналарды түсіну үшін қажет;

ЭПК білім алушыларға элективті оқу пәндерін баламалы таңдау мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс.

ЭПК білім алушыларға элективті оқу пәндерін баламалы таңдау мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс.

 
Элективті пәндер каталогтарының құрылымы (ЭПК)
ЭПК-да мынадай ақпарат болуы тиіс: университеттің атауы, мамандықтың атауы мен шифры немесе ББ коды, осы ЭПК әзірленетін оқу жылы, ЭПК-ны хаттама нөмірі мен күні көрсетіле отырып, ЖОО әдістемелік кеңесінің отырысында мақұлдау және бекіту.
Бұдан әрі келесі мәліметтерді қамтитын ЭПК кестесі: жалпы білім беретін пәндер (ЖБП), базалық пәндер (БП) және бейіндеуші пәндер (БП) циклдері бойынша элективті пәндер блоктары. Магистратура мен докторантура үшін ДҚ және ПД циклдері ғана толтырылады.
Бұдан әрі пәннің атауы, Пререквизиттер (осы пәнді зерделеуден бұрын); Постреквизиттер (осы пәнді зерделеуден кейін оқытылады), кредиттердегі еңбек сыйымдылығы, пәннің негізгі бөлімдерінің қысқаша мазмұны, зерделеу мақсаты, зерделеуден күтілетін нәтижелер көрсетіледі.
Элективті пәндер

Элективті пәндер каталогтарын (ЭПК)қалыптастыру тәртібі

Ағымдағы оқу жылының басында, бірақ наурыз айынан кешіктірмей даярлық бағытына жауапты академиялық және қауымдастырылған профессорлар келесі оқу жылына арналған элективті пәндердің тізбесі мен мазмұнын айқындайды және оларды ЖОО әдістемелік кеңесіне бекітуге ұсынады.
Элективті пәндердің мазмұны қажетті талаптарға сай болуы керек: өзектілігі, ғылыми, зерттеу сипаты, практикамен байланысы, кәсіби ерекшелігін, сондай-ақ оқытушылардың ғылыми-зерттеу қызметін ескеру.
Элективті пәндердің бекітілген тізбесін факультеттер ағымдағы оқу жылының сәуірінен кешіктірмей элективті пәндердің жалпы каталогын қалыптастыру үшін офис Регистраторға нысан бойынша ұсынады.
Тіркеу кеңсесі деканаттармен бірге студенттерді элективті пәндер тізімімен хабардар етеді.
Ағымдағы оқу жылы бойы ПОҚ эдвайзерлермен бірге факультет деканының басшылығымен білім алушылар үшін элективті пәндердің тұсаукесерін өткізеді.
Элективті пәндердің тұсаукесерлері кестеге сәйкес оқу уақытынан тыс, бірақ элективті пәндерге жазылу күнінен кешіктірілмей өткізілуі тиіс.
Элективті пәндерге жазу белгіленген мерзімде жүргізіледі.